Domov

Charakteristika Školského hospodárstva v Trnave

Školské hospodárstvo v Trnave sa nachádza na tzv. Trnavskej tabuli Podkarpatskej nížiny a celkove obhospodaruje a užíva cca 323 ha pôdy z toho 308 ha ornej.

Jeho činnosť je zameraná hlavne na oblasť účelového poslania pre žiakov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku a iných škôl, ktorí tu nadobúdajú praktické a odborné vedomosti v oblasti poľnohospodárstva so zameraním na manažment, agroturistiku a veterinárstvo.

Je zriadené Zriaďovacou listinou TTSK č. 2002/74-18 škol. dňa 1.1.1991 ako rozpočtová organizácia.

Okrem účelového poslania Školské hospodárstvo plní i hospodárske úlohy na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby. Zabezpečujeme spoluprácu s vedeckými, výskumnými a odbornými inštitúciami pri zavádzaní a šírení nových poznatkov vedy a techniky do praxe, čo sa konkrétne prejavuje v spoločných projektoch s firmami ako Sempol s.r.o. Trnava, Slovenskou Holsteinskou asociáciou so sídlom v Bratislave, SBS s.r.o. Banská Bystrica, Insemas Lučenec, Alchem s.r.o. Senica, Vysokou školou veterinárneho lekárstva v Košiciach, Schaumann Ivánka pri Dunaji a podobne, čím sú vytvorené veľmi priaznivé podmienky pre žiakov poľnohospodárskych škôl pri overovaní si teoretických poznatkov, osvojovaní zručností a návykov, tiež pre rozvoj odbornej a pedagogickej práce učiteľov. Výsledky dosahované v spolupráci s týmito inštitúciami či už vo forme poľných pokusov plodín rôznych odrôd, vplyvov chemikálií, hnojenia, metód kríženia hovädzieho dobytka formou riadenej reprodukcie najprogresívnejšou metódou embryotransféru čistého plemena a podobne sú aktívne využívané žiakmi SOŠPSV, SPU pri vypracovávaní záverečných komplexných maturitných prác, diplomových prác, SOČ a VOČ.

Na úseku rastlinnej výroby je činnosť zameraná na výrobu obilnín (pšenica, jačmeň, kukurica) olejnín (repka) strukovín – hrachu a krmovín (silážna kukurica, kukurica – miaganá, lucerka).

Živočíšna výroba je zameraná na produkciu mlieka, hovädzieho a bravčového mäsa s uzavretým obratom stáda a odchov mladého hovädzieho dobytka. Od 13.6.2002 je držiteľom “Dekrétu šľachtiteľského chovu holsteinského plemena”.

Pôdy, ktoré obhospodaruje Školské hospodárstvo tvoria prevažne černozeme až degradované černozeme s vysokým horizontom ornice uloženej v spraši.

Celková výmera užívanej pôdy k 31.12.2008 323 ha

Celková výmera ornej pôdy 308 ha

Výmera prenajatej pôdy od SPF k 31.12.2008 76 ha

Výmera prenajatej pôdy od súkromných vlastníkov 235 ha

 

Voľné pracovné miesta